top of page

鄧鏡成食女威水史

建立日期:2023年6月4日

鄧鏡成Gary Tang
威水史
97年4月10

受害者A
1. 俾鄧鏡成玩到有躁鬱症
2. 唔鍾意條女但利用條女帶佢玩港島
3. 住天水圍但同條女講屯門
4. 經常拖住條女玩壓胸

受害者B
1. 俾鄧鏡成玩到抑鬱
2. 鄧同受害者C一齊時B仲經常更新情侶a/c,ig亦有tag鄧鏡成
3. 得知鄧同C一齊曾想自殺跳樓

受害者C
1. 鄧一開始date就摸C試探 多次提出上床
2. 鄧帶C去海濱飲酒 趁機舌吻C
3. 鄧帶C行山 話想打野戰 C拒絕
4. 鄧帶C踩單車 表示想於山上除C衫
5. 鄧話做人要多方面投資(女女)
6. 污衊C有精神病 趁機甩身
7. 現時積極返教會識女

手段:拖攬錫 話係朋友 疏離 封鎖 轉電話

人渣姓名

Text

Title

鄧X成 Gary Tang

人渣電話

Text

Title

661812XX

人渣學校或公司

Text

Title

bu IT degree
city master
clp IT

留言

Username_Text

Comment_Text

0

​尚未有留言,立即成為第一個留言的人!

登入並留言

其他人渣檔案

empty.jpg

Title

empty.jpg

Details

empty.jpg

Details

Infinity-1s-200px.gif
bottom of page